Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, d.w.z. aanbiedingen (offertes), opdrachten en andere overeenkomsten tussen Engagement Factory BV en een opdrachtgever, waarop Engagement Factory BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen zal worden.


1.3 Indien in een aanbieding, opdracht of andere overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Engagement Factory BV zijn vrijblijvend, ongeacht of in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


2.2 Aanbiedingen van Engagement Factory BV zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie, op basis waarvan een zo goed mogelijke inschatting van de aard, duur en zwaarte van de opdracht wordt gemaakt.


2.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment van ontvangst van een ondertekende aanbieding en/of opdrachtbevestiging, dan wel zodra Engagement Factory BV een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt. De tekst van en bijlagen bij de overeenkomst komen in de plaats en vervangen dan wel prevaleren boven eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Engagement Factory BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit. Op Engagement Factory BV rust geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting, tenzij uit de overeenkomst expliciet anders blijkt.


3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Engagement Factory BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Engagement Factory BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Engagement Factory BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Engagement Factory BV zijn verstrekt, heeft Engagement Factory BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


3.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Engagement Factory BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.


4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Engagement Factory BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Engagement Factory BV een laatste redelijke termijn moet worden gesteld.


4.3 Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, zal Engagement Factory BV pas aanvangen met de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, nadat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Engagement Factory BV zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Engagement Factory BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Engagement Factory BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


5.4 In afwijking van lid 3 zal Engagement Factory BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Duur en opzegging van de overeenkomst

6.1 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, eindigt deze van rechtswege door het verstrijken van de duur van de overeenkomst of door afronding van de overeengekomen werkzaamheden. De overeenkomst kan met schriftelijke instemming van beide partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de overeenkomst, dan wel onder andere voorwaarden in overleg met Engagement Factory BV.


6.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, ongeacht of deze overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

Artikel 7. Honorarium

7.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel.


7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.


7.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tegen een overeengekomen uurtarief.


7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zal het verschuldigde honorarium en eventuele kosten maandelijks in rekening worden gebracht.


7.5 Indien Engagement Factory BV met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Engagement Factory BV niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Engagement Factory BV mag stijgingen in de lonen en prijzen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.


7.6 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.


8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


8.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever (of een voorstel of aanvraag daartoe) zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


8.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter vermindering van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever bij de betaling dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde factuur.


8.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, verrekening of opschorting.

Artikel 9. Gebreken, klachten- en vervaltermijn

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen dertig na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Engagement Factory BV, bij gebreke waarvan alle vorderingsrechten van opdrachtgever ter zake de klachten geacht zullen worden te zijn vervallen.


9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Engagement Factory BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Engagement Factory BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 (Aansprakelijkheid).


9.3 Ook indien de opdrachtgever tijdig en terecht reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan. Aan opdrachtgever komt derhalve geen enkel opschortingsrecht toe ter zake enige betalingsverplichting.


9.4 Elke rechtsvordering van opdrachtgever op Engagement Factory BV verjaart na verloop van één jaar nadat deze opeisbaar is geworden.

Artikel 10. Incassokosten

10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Indien Engagement Factory BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke rente ex art. 6:119 BW verschuldigd.


10.2 De opdrachtgever is jegens Engagement Factory BV de door Engagement Factory BV gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten verschuldigd (waaronder onder meer begrepen advocaatkosten) in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Engagement Factory BV en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak wordt gedaan waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Engagement Factory BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Engagement Factory BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


11.2 De aansprakelijkheid van Engagement Factory BV voor schade, van welke aard ook, is beperkt tot het maximaal door opdrachtgever verschuldigde honorarium. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan vier maanden geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het door Engagement Factory BV aan opdrachtgever gedeclareerde bedrag over de laatste vier maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Engagement Factory BV aanspraak geeft.


11.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Engagement Factory BV.


11.4 Ingeval van aansprakelijkheid van Engagement Factory BV als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel, is Engagement Factory BV uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Ingeval van een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 zal de vervangende schadevergoeding beperkt blijven tot de vervangende waarde van de achtergebleven prestaties in de fase waarin de resultaten niet zijn goedgekeurd. Engagement Factory BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer begrepen: omzetverlies, gederfde winst, bedrijfsschade, productieverlies, waardevermindering.


11.5 De aansprakelijkheid van partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de wederpartij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat partijen in staat zijn adequaat te reageren.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de ander indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Engagement Factory BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Engagement Factory BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Engagement Factory BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Engagement Factory BV zijn verbintenis had moeten nakomen.


12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover Engagement Factory BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Engagement Factory BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Engagement Factory BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade zouden lijden. Indien Engagement Factory BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Engagement Factory BV zowel buiten als in rechte bij te staan, onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden, en aan Engagement Factory BV te vergoeden alle kosten die zij mocht maken (waaronder tevens begrepen advocaatkosten). Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Engagement Factory BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Engagement Factory BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst, opeisbaarheid en opschorting

14.1 De vorderingen van Engagement Factory BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • na het sluiten van de overeenkomst aan Engagement Factory BV ter kennis gekomen omstandigheden die Engagement Factory BV goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Engagement Factory BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

14.2 In lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is Engagement Factory BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Engagement Factory BV schadevergoeding te vorderen.


14.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Engagement Factory BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Engagement Factory BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Engagement Factory BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.


16.2 Alle door Engagement Factory BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-) contracten en andere geestesproducten van Engagement Factory BV en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Engagement Factory BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.


16.3 Engagement Factory BV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Verwerking van (persoons)gegevens

17.1 De gegevens van (personeel van) opdrachtgever, waaronder in ieder geval de gegevens die worden vermeld op de aanbiedingen en overeenkomsten, worden door Engagement Factory BV verwerkt, e.e.a. in de zin van de wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


17.2 Deze verwerking van persoonsgegevens is voor Engagement Factory BV onder meer noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst, nakoming van de eventuele garantieverplichtingen jegens opdrachtgever, de optimale verlening van service en/of het tijdig voorzien van opdrachtgever van productinformatie en/of gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door (personeel van) opdrachtgever aan te tekenen verzet gehonoreerd.


17.3 Engagement Factory BV is gerechtigd voornoemde gegevens aan derden ter beschikking te stellen, in het bijzonder aan haar gelieerde vennootschappen.


17.4 De opdrachtgever heeft en alle (andere) betrokkenen hebben hebt recht op inzage in hun persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van hun eigen persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunnen zij vragen om overdracht van hun gegevens. Ten slotte kunnen contractpartner en alle (overige) betrokkenen bezwaar maken tegen het gebruik van de eigen gegevens.

Artikel 18. Verpanding van vorderingen

Het is opdrachtgever niet toegestaan om eventuele vorderingen op Engagement Factory BV te verkopen, te verpanden of anderszins te bezwaren.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Engagement Factory BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen heeft de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch exclusieve nationale en internationale jurisdictie.

Artikel 20. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn ook vertaald in andere talen. In geval van geschil over de uitleg van enige bepaling in de vertaalde algemene voorwaarden ten opzichte van de in het Nederlands opgestelde algemene voorwaarden, zal de Nederlandse versie te allen tijde leidend zijn en prevaleren.